You are here

Tandlægevalg

 • Dreng til tandlæge

  Fotograf: Colourbox

  Indtil du fylder 18, er det gratis at gå til tandlægen.

Det er gratis for alle under 18 år at benytte den kommunale tandpleje i bopælskommunen.

Alle børn og unge under 18 år har gratis adgang til den kommunale tandpleje og tilknyttes automatisk. Tandplejen i Vallensbæk har centralklinik på Pilehaveskolen. Her indkaldes alle børn fra alle tre skoler i kommunen til og med 2. klasse samt unge, der er gået ud af skolen. På Egholmskolen og Vallensbæk Skole har tandplejen lokale klinikker, hvor børnene bliver indkladt fra 3. klasse. 

Nedenunder kan du læse de forskellige muligheder for valg af tandpleje. 

For de 0-15-årige: 

Vallensbæk kommunale tandpleje: 
Du er automatisk tilknyttet tandplejen og skal ikke foretage dig yderligere. Det er gratis.

Privatpraktiserende tandlæge:
Ønsker du ikke at modtage tandplejens gratis tilbud, kan du modtage tandplejetilbuddet ved privat tandlæge efter eget valg. Du skal selv betale 35 procent af tandlægens regning, og kommunen yder et tilskud på 65 procent. Behandling kan først påbegyndes, når der er indgået skriftlig aftale mellem Vallensbæk kommunale tandpleje og den nye, privatpraktiserende tandlæge.

Anden kommunal tandpleje:
Du kan vælge at modtage tandbehandling i en anden kommunal tandpleje. Hvis behandlerkommunen har større udgiftsniveau end Vallensbæk Kommune, kan behandlerkommunen opkræve egenbetaling svarende til forskellen i den gennemsnitlige udgift pr. barn. Den valgte kommunale tandpleje skal først give tilsagn om, at de har kapacitet til at modtage dig som patient. Der skal udfyldes en kontrakt med den kommunale tandpleje i den anden kommune og behandling kan først påbegyndes når der foreligger en kontrakt mellem de to kommuner.


For de 16-18-årige:

Vallensbæk kommunale tandpleje: 
Du er automatisk tilknyttet tandplejen og skal ikke foretage dig yderligere. Det er gratis.

Privatpraktiserende tandlæge:
Du kan vælge tandbehandling hos privatpraktiserende tandlæge efter eget valg. Kommunen yder et tilskud på 100 procent af godkendte udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje. Behandling kan først påbegyndes, når der er indgået skriftlig aftale mellem Vallensbæk kommunale tandpleje og den nye, privatpraktiserende tandlæge.

Anden kommunal tandpleje:
Du kan vælge at modtage tandbehandling i en anden kommunal tandpleje. Hvis behandlerkommunen har større udgiftsniveau end Vallensbæk Kommune, kan behandlerkommunen opkræve egenbetaling svarende til forskellen i den gennemsnitlige udgift pr. barn. Den valgte kommunale tandpleje skal først give tilsagn om, at de har kapacitet til at modtage dig som patient. Der skal udfyldes en kontrakt med den kommunale tandpleje i den anden kommune og behandling kan først påbegyndes når der foreligger en kontrakt mellem de to kommuner.

Fritvalgsordning
Fritvalgsordningen blev genindført den 1. januar 2018 efter lovændring i Sundhedsloven - bekendtgørelse om tandpleje nr. 1658 af 22. december 2017. Det betyder, at børn og unge under 18 år frit kan vælge mellem kommunal og privatpraktiserende tandpleje.

Akut tandlægehjælp

Får du tandpine eller tandskader uden for tandlægernes normale åbningstid, kan du henvende dig til en tandlægevagt. Den kan være tilknyttet skadestuen eller være en klinik i lokalområdet.

Tilskud til behandling og undersøgelse

Du kan frit vælge mellem alle tandlæger, som har overenskomst med regionerne. Når du er over 18 år, skal du selv betale for undersøgelse og behandling hos tandlægen, men du får tilskud fra det offentlige til en række behandlinger:

 • undersøgelse
 • forebyggende behandling
 • behandling af huller (caries)
 • tandkødsbetændelse (paradentose)
 • rodbehandling
 • tandudtrækning under lokalbedøvelse.
Faste priser

For patienter i sygesikringsgruppe 1 er prisen fast i de fleste tilfælde. De faste priser er bestemt ud fra en overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen og dermed ens for alle klinikker.

Du får enten en procentdel af prisen eller et fast tilskud til en bestemt behandlingstype. Honorartabellerne indeholder de faste priser, der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring.

Frie priser

For patienter i sygesikringsgruppe 2 findes der ikke faste priser. De frie priser fastsætter den enkelte klinik, og tandlægens prisliste skal kunne ses i venteværelset.

Hvis din samlede betaling for behandling forventes at overstige 2.500 kr., skal din tandlæge give dig et tilbud om et skriftligt uspecificeret prisoverslag.

Du kan sammenligne priser på sundhed.dk.

Bed om et skriftligt tilbud

Hvis en behandling vil koste over 2.500 kr., når tilskuddet fra sygesikringen er trukket fra, så skal tandlægen tilbyde et skriftligt overslag på prisen. Der er frit valg af tandlæge, og du kan skifte mellem tandlæger, alt efter hvilken behandling du ønsker.

De faste priser gælder for patienter i sikringsgruppe 1. For patienter i sygesikringsgruppe 2 findes der ikke faste priser. De får samme tilskud som patienter i gruppe 1.

Modtager du kontanthjælp eller uddannelseshjælp?
 • 18-24 årige kan få tilskud til dækning af 100 pct. af egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2016).
 • 25-29 årige, der modtager uddannelseshjælp, kan få tilskud til dækning af 100 pct. af borgerens udgifter, som overstiger 600 kr. (2016).
 • 25 årige eller derover kan få tilskud til dækning af 65 pct. af egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2016).

Tilskud til tandlægebehandling i udlandet

Til tandbehandling foretaget af en autoriseret behandler i et EU eller EØS land, dvs. hele EU samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein, får du samme tilskud som i Danmark. Tilskuddet dækker de samme behandlinger, som er tilskudsberettigede i Danmark.

Der gives ikke tilskud til f.eks. tandproteser eller kroner.

Udbetaling af tilskud

Ved tandlægebehandling i udlandet skal du selv betale det fulde beløb og derefter ansøge din region om at få tilskudsbeløbet refunderet.

Hvis du bliver behandlet af en tandlæge i udlandet, skal du huske at få:

 • en specificeret og kvitteret regning med dit navn samt adresse og personnummer påført
 • en beskrivelse af ydelsen
 • en kopi af eventuel lægehenvisning
 • dokumentation på, at den tandlæge du vælger, er offentligt autoriseret i det pågældende land.

Dokumentation skal være på enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk og regning sendes til din region. Husk at oplyse nummer på din NemKonto.

Læs mere om tilskud til tandlægebehandling i udlandet og find adressen på din region:

Læs også om tandlægebehandling i udlandet hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Børnetandpleje

Børne- og ungdomstandpleje omfatter alle under 18 år, og kommunen betaler for behandlingen - også den nødvendige tandregulering.

I de fleste kommuner foregår børne- og ungdomstandplejen på kommunale tandklinikker. I de mindre kommuner er opgaven oftest lagt over til privatpraktiserende tandlæger.

Toåriges første besøg

Normalt henvender tandklinikken sig til forældrene, inden barnet fylder to år for at aftale det første tandlægebesøg.

Under 16 år

Forældre til børn under 16 år skal selv betale udgiften, hvis de vil bruge en privatpraktiserende tandlæge frem for det kommunale tilbud.

16-17 år

De 16-17-årige kan selv vælge, om de vil bruge de kommunale tandklinikker eller en privatpraktiserende tandlæge. Behandlingen er gratis. Det er vigtigt, at der gives besked til den kommunale tandpleje, hvis der skiftes til en privat tandklinik (privatpraktiserende tandlæge).

18-25 år

Du får større tilskud (65 pct. af prisen) til regelmæssig undersøgelse, når du er 18-25 år. Voksne fra 26 år får 40 pct. i tilskud.

Omsorgs- og specialtandpleje

Voksne, der af fysiske eller psykiske årsager ikke kan benytte de almindelige tandplejeordninger, har krav på at modtage en anden form for tandbehandling fra kommunen. Ordningen gælder først og fremmest beboere på plejehjem, men også visse andre svage grupper, der ikke er på institution.

Den maksimale egenbetaling for patienter i omsorgstandplejen er 490 kr. (2016).

Specialtandpleje

Specialtandplejen er for sindslidende og fysisk og psykisk udviklingshæmmede, der ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud. Den maksimale egenbetaling 1.815 kr. (2016).

Få overblik over dine konsultationer

På sundhed.dk kan du få overblik over besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen. Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003.

Klage over fejlbehandling

Hvis du ønsker at klage over tandlægefaglig behandling hos en offentligt ansat tandlæge, skal du henvende dig til Patientkontoret i den region, du bor i, eller direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed. Patientkontoret kan også hjælpe dig med at udforme klagen.

Klag over privatpraktiserende tandlæge

Når du er fyldt 18 år og har fået behandlet dine tænder hos en privatpraktiserende tandlæge, der har overenskomst med den danske sygesikring, har du mulighed for at klage over fejlbehandling.

Du skal klage inden for to år efter du har fundet eller burde have registreret fejlen - og maksimum fem år efter behandlingen. Vedrører klagen andre forhold, så er fristen seks uger og maksimum fem år efter behandlingen.

Klager behandles i forskellige nævn alt efter klagens art:

Du kan læse om klageforløb og erstatning på hjemmesiden tandklage.dk, som er udarbejdet af Tandlægeforeningen og Danske Regioner. Her finder du også klageskemaer.

Klagemuligheder i udlandet

Reglerne for at klage over tandlægebehandling er ikke ens i alle europæiske lande. Hvis du vil klage over behandlingen hos en udenlandsk tandlæge kan du kontakte 'Forbruger Europa', som er den danske afdeling af en sammenslutning af europæiske forbrugerkontorer.

Forbruger Europa kan hjælpe dig med at finde ud af, om du kan klage over behandlingen og hvor du skal klage.

Krav om erstatning

Når du klager og får medhold, kan du få en del eller hele din betaling for behandlingen tilbage. Ønsker du erstatning ud over tandlægeregningen på mere end 1.000 kr., så skal kravet fremsættes hos Dansk Tandlægeforenings Patientforsikring. Læs mere i pjecen 'Når skade er sket'.

Giv tandplejen besked om dit valg

Ønsker du et skifte, skal du kontakte klinikken på tlf. 4364 8120 eller e-mail piletand@vallensbaek.dk. Behandlerskift kan ske med minimum 1 års interval. Igangværende behandlinger skal færdiggøres i det regi, de er påbegyndt.

Uanset hvilken ordning du vælger, vil du få tandplejetilbud i henhold til loven om Børne- og Ungdomstandpleje og svarende til serviceniveauet i Vallensbæk Kommune. Valget gælder det samlede tandplejetilbud: Undersøgelse, forebyggende ydelser, behandling og tandregulering.

Tegning af glad tand med tandbørste
Sidst opdateret 25.11.2019